Skip to main content

Wij geven om jouw gegevens

Privacy voorwaarden

Wij zijn ervan bewust dat je vertrouwen stelt in het bezoeken en mogelijk boeken van een reading op Het Achtste Huis. Wij vinden het dan ook zeer belangrijk om dit vertrouwen te waarborgen en jouw privacy op onze website te beschermen, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In deze privacy voorwaarden staat beschreven hoe persoonsgegevens worden verwerkt door Het Achtste Huis, zodat je inzicht krijgt in hoe wij werken.

Het achtste huis, gevestigd aan Brigittenstraat 22, 3512 KM in Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.hetachtstehuis.nl
Brigittenstraat 22, 3512 KM in Utrecht
0653656682

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het achtste huis verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam 

– Geboortedatum

– Geboortetijd

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via nina@hetachtstehuis.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Het achtste huis verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Voorbereiden reading

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Het achtste huis neemt geen verantwoordelijkheid op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Het achtste huis) tussen zit. 

 

Betalingen

Betalingen op Het Achtste Huis worden verwerkt middels een beveiligde SSL-verbinding en zal door onze betalingspartner Mollie BV worden uitgevoerd. De betalingsgegevens worden enkel door Mollie BV en door je eigen bank bijgehouden. Je kunt hier lezen hoe Mollie deze gegevens verwerkt.  

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Het achtste huis bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 6 maanden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Het achtste huis verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Het achtste huis en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar nina@hetachtstehuis.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Het achtste huis wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het achtste huis neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via nina@hetachtstehuis.nl. Het achtste huis werkt met een beschermde website en heeft aanvullende beschermende maatregelen zoals virusscanners, een firewall en tweestapsverificatie. 

___________________________________

Privacy Statement Het Achtste Huis, laatst gewijzigd april 2021