Skip to main content

Algemene voorwaarden

Ontzettend leuk dat je een dienst bij Het Achtste Huis wil boeken of hebt geboekt. Het Achtste Huis wil kwaliteit leveren. Om deze kwaliteit te waarborgen zijn er een aantal algemene voorwaarden van toepassing.

 

Artikel 1. Definities

1.1 Het Achtste huis is een website waarop je astrologische diensten kunt aanschaffen en opereert vanuit de domeinnaam www.hetachtstehuis.nl.

1.2 Klant: Degene met die een dienst heeft aangeschaft.

1.3 Partijen: Het Achtste Huis en klant samen.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik www.hetachtstehuis.nl en op de overeenkomst en levering van de diensten namens Het Achtste Huis.

2.2 Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3. Een dienst aanschaffen

3.1 Het Achtste Huis faciliteert verschillende astrologische diensten met als doel meer inzicht te krijgen in astrologie en een (geboorte)horoscoop. 

3.2 Een dienst kan aangeschaft worden door consumenten ouder dan 18 jaar of met toestemming van een ouder/voogd. 

3.3 Een overeenkomst zal worden aangegaan voor de vorm en duur zoals aangegeven bij de aangeschafte dienst op de website.

3.4 Een klant is kosten verschuldigd passend bij de gekozen dienst. Deze wordt vooraf betaald.

3.5 Bij het uitblijven van de verschuldigde bedrag om welke reden dan ook (bijvoorbeeld door stornering, onvoldoende saldo etc.), zal de factuur nogmaals worden aangeboden. Indien de klant, ook na in gebreke te zijn gesteld, alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, is de klant in verzuim en worden incassokosten in rekening gebracht. Het Achtste Huis is vanaf dat moment gerechtigd de totale vordering uit handen te gegeven ter incasso.

3.6 Het Achtste Huis behoudt zich het recht om de tarieven ten allen tijden te verhogen.

Artikel 4. Afzeggen afspraak

4.1 De klant kan een reading uiterlijk 48 uur van te voren afzeggen en kosteloos een nieuwe inplannen. Als de reading later dan 48 uur van te voren afgezegd wordt, vervalt de afspraak en kan deze niet meer ingehaald worden. (Op Twist (het retraite) zijn andere annuleringsvoorwaarden van toepassing, vermeld bij boeking).

4.2 De klant kan een workshop uiterlijk 1 week van te voren afzeggen en kijken of er een alternatief mogelijk is. Als de workshop later dan 1 week van te voren afgezegd wordt, vervalt de deelname en kan de workshop niet ingehaald worden.

4.3 Een reeds gemaakte afspraak voor een reading of workshop kan uiterlijk drie keer verschoven/afgezegd worden. Als de klant besluit de reading of workshop te laten vervallen, dan vindt er geen restitutie plaats.

 

Artikel 5. Copyright en disclaimer

5.1 De teksten, afbeeldingen, logo en trademark zijn eigendom van Het Achtste Huis. Het is verboden om onderdelen van de website te kopiëren en/of te verspreiden.

5.2 Indien je een stuk van één van de artikelen wilt overnemen, is het verplicht om Het Achtste Huis met de juiste credits te vermelden. Verwijs hiervoor met een hyperlink naar de oorspronkelijke tekst en benoem daarbij Het Achtste Huis als bronvermelding. 

5.3 Ondanks dat de informatie op www.hetachtstehuis.nl zorgvuldig wordt samengesteld, is het mogelijk dat er onverhoopt informatie gedeeld wordt, die onvolledig en/of onjuist is. De content op de website kan continu worden aangepast of verwijderd. 

5.4 Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend en Het Achtste Huis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten gevolge van deze informatie. Neem altijd contact op met je huisarts, een psycholoog of een andere medisch deskundige, indien je lichamelijke of geestelijke klachten ervaart.

Artikel 6 Slotbepalingen

6.1 Indien je vragen, opmerkingen of klachten over Het Achtste Huis hebt, kun je deze richten aan nina@hetachtstehuis.nl.

6.2 Indien een of meerdere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat dit de geldigheid van alle overige bepalingen onverlet.

6.3 Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

6.4 Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door Het Achtste Huis aangepast worden. Deze aanpassingen zijn van kracht vanaf het moment dat deze op www.hetachtstehuis.nl staan vermeld. Wij adviseren daarom de gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken.

Het Achtste Huis, onderdeel van Nina Mast, is gevestigd op de aan Brigittenstraat 22, 3512 KM in Utrecht.

Wij opereren vanuit het KvK nr. 72408995 en het btw-nummer: NL001153776B36.

___________________________________

Algemene Voorwaarden Het Achtste Huis, laatst gewijzigd augustus 2022